TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        Số: 04/2019-TB-TTDVSV                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2019

                                                   THÔNG BÁO

                            V/v: Nộp phí nội trú cho học kỳ I năm học 2019 - 2020   

1. Đối với Sinh viên đang ở nội trú trong KTX của Trường:

- Nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong học kỳ I/2019-2020 phải nộp phí nội trú cho học kỳ I/2019-2020.

- Các trường hợp sinh viên không nộp tiền đúng hạn, Ban Giám đốc xem như sinh viên không tiếp tục ở nội trú và không bố trí chỗ trong học kỳ I.

- Tuyệt đối không sang nhượng chỗ cho người khác.

                        2. Mức phí và nộp phí nội trú đối với sinh viên nội trú:                  

* Mức phí: thu 6 tháng (cả hè):

- Cư xá A: phòng 21A, 22A, 23A, 24A: 250.000đ/tháng x 6 tháng = 1.500.000đ.

- Khu NA: 250.000đ/tháng x 6 tháng = 1.500.000đ. Riêng 4 phòng NA12, NA13, NA14, NA15: 150.000đ/tháng x 6 tháng = 900.000đ.

- Cư xá B: 150.000đ/tháng x 6 tháng = 900.000đ.

- Cư xá C: 150.000đ/tháng x 6 tháng = 900.000đ.

- Cư xá E: 250.000đ/tháng x 6 tháng = 1.500.000đ.

- Cư xá F: 2F     28F: 250.000đ/tháng x 6 tháng = 1.500.000đ.

- Học viên cao học: ở cư xá E, khu NA, cư xá F: 300.000đ/tháng x 6 tháng = 1.800.000đ.

* Hình thức: chuyển khoản:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

- Số tài khoản:          31410000994128

- Tên Ngân hàng: BIDV (Đầu tư & Phát triển CN Đông Sài Gòn)

- Sinh viên trình giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản cho Nhà trưởng hoặc Bảo vệ cư xá mình đang nội trú (trường hợp không in được biên lai chuyển khoản có thể báo lại ngày chuyển khoản).

- Ký túc xá không giải quyết trường hợp các sinh viên nộp sai số tài khoản hoặc chuyển khoản không cùng hệ thống ngân hàng Đầu tư & Phát triển.

Thời hạn chuyển tiền: Từ ngày 15/6/2019 đến hết ngày 31/07/2019.

Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Ban Giám đốc đề nghị các Nhà trưởng và Ban tự quản KTX phổ biến rộng rãi đến Sinh viên nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.                                                                                                 

                        Nơi nhận:                                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

- Nhà trưởng, Bảo vệ;

- Toàn thể Sinh viên nội trú;

- Lưu: Vp KTX                                                                                                                       

                                                                                                                  ThS. Đỗ Ngọc Côi   

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                      Số: 03/2019-TB-TTDVSV                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2019

                                                                        THÔNG BÁO

(V/ v: Đăng ký ở nội trú của sinh viên trong HKI/2019 – 2020)

Căn cứ kế hoạch sửa chữa cải tạo KTX năm 2019, cư xá C đang được chuẩn bị tiến hành sửa chữa một phần, chỉ còn lại một phần cư xá có thể tiếp nhận sinh viên vào ở trong năm học mới. Ký túc xá rất mong Sinh viên nếu tiếp tục ở tại  cư xá C thông cảm cho sự bất tiện phải ở trong môi trường có tiếng ồn do thi công phần đầu hồi còn lại.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 45 nhập học được ở nội trú KTX. Do thời gian kết thúc học kỳ II/2018-2019 là muộn hơn so với các năm học trước (10/7/2019), tuy nhiên thời gian nhập học tân sinh viên khóa 2019 (khóa 45) là khá sớm khoảng 09/8- 24/8/2019. Để thuận tiện trong việc bố trí chỗ ở nội trú, những sinh viên không có nhu cầu ở tiếp học kỳ I/2019- 2020 sẽ không được bố trí chỗ ở trong thời gian học kỳ III/2018- 2019 (hè năm 2019).

Sinh viên khóa 44, 43, TY42 (khóa 2018, 2017, TY2016) nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong HKI/2019-2020 phải đăng ký với Nhà trưởng từ ngày 04/6/2019 đến ngày 15/6/2019 để tiện việc sắp xếp và bố trí chỗ ở trong năm học mới.

1. Sinh viên cư xá B, E, F, khu NA đăng ký, để lại đồ đạc tại phòng cũ và nộp phí 6 tháng cho học kỳ I/2019-2020.

2. Sinh viên cư xá C:

- Tầng A: từ phòng 2A đến phòng 10A                                        đăng ký ở, để lại đồ đạc tại

- Tầng B: từ phòng 2B đến phòng 10B                             =>       phòng và nộp phí 6 tháng

- Tầng C, D: từ phòng 2C đến phòng 10C và phòng 1D            cho học kỳ I/2019-2020.

- Các phòng còn lại của cư xá C, nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong HKI/2019-2020 phải đăng ký với Nhà trưởng để tiện việc sắp xếp và bố trí chỗ ở trong năm học mới.

3. Những sinh viên không có nhu cầu ở tiếp học kỳ I/2019-2020 phải chuyển ra ngoài sau khi kết thúc thi học kỳ II/2018-2019. Hạn chót: ngày 10 tháng 7 năm 2019.

Ban Giám Đốc yêu cầu các Nhà trưởng và Bảo vệ phổ biến rộng rãi đến SV nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

                                                                                                  Phó Giám đốc

 

Nơi nhận:

- Nhà trưởng, Bảo vệ;

- Toàn thể Sinh viên ni trú;

- Lưu: Vp KTX                                                                                      ThS. Đỗ Ngọc Côi


 

 

 

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TTDVSV- KÝ TÚC XÁ                                                                                                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                    -----------------                                                                                                                                                                                    ------------------------------------

      Số: 06/2018-TB-KTX               

   TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v: Nộp phí nội trú cho học kỳ 2 năm học 2018- 2019

1. Đối với Sinh viên đang ở nội trú trong KTX của Trường: nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong học kỳ 2/2018 – 2019 phải đăng ký danh sáchnộp phí nội trú học kỳ 2 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/01/2019) 

- Các trường hợp sinh viên không nộp tiền đúng hạn, Ban Giám đốc KTX xem như sinh viên không tiếp tục ở nội trú và không bố trí chỗ trong học kỳ 2.

- Tuyệt đối không sang nhượng chỗ cho người khác.

2. Mức phí và nộp phí nội trú đối với sinh viên nội trú:

Mức phí:

- Cư xá A: 4 phòng 21A, 22A, 23A, 24A: 1.000.000đ.

- Khu NA: 1.000.000đ. Riêng 4 phòng NA12, NA13, NA14, NA15: 750.000đ.

- Cư xá B: 750.000đ. Riêng phòng 1A: 900.000đ.

- Cư xá C: 750.000đ.

- Cư xá E: 1.000.000đ.

- Cư xá F: từ phòng 1F đến 9F: 900.000đ, từ phòng 10F đến 28F: 1.000.000đ.

- Học viên cao học: 1.150.000đ.

Hình thức: nộp tiền nội trú qua tài khoản ngân hàng/ hoặc chuyển khoản:

- Chủ tài khoản: Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

- Số tài khoản:          31410000994128

- Tên Ngân hàng: BIDV (Đầu tư & Phát triển CN Đông Sài Gòn)

- Trường hợp nộp tiền mặt tại ngân hàng, sinh viên ghi rõ:  Họ và tên, Phòng ở/ Cư xá.

- Sinh viên trình giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản cho Nhà trưởng hoặc Bảo vệ cư xá mình đang nội trú (trường hợp không in được biên lai chuyển khoản có thể báo lại ngày chuyển khoản).

- Ký túc xá không giải quyết trường hợp các sinh viên nộp sai số tài khoản hoặc chuyển khoản không cùng hệ thống ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.

Thời hạn chuyển tiền: Từ ngày 27/12/2018 đến hết ngày 15/01/2019

Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Ban Giám đốc đề nghị các Nhà trưởng phổ biến rộng rãi đến Sinh viên nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.                                                                                                                 

 


 


Trang liên kết

Ký Túc Xá ĐHNL- ĐHNL: ĐT: 028-38963346 - Email:ktx @hcmuaf.edu.vn

.
Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy chín hai sáu

Xem trả lời của bạn !