TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     

        Số: 03/2018-TB-TTDVSV                         

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2018

          Trong tình hình hiện nay, cư xá A đang được tiến hành sửa chữa, không thể tiếp nhận               sinh viên vào ở trong năm học mới, Ký túc xá chưa đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ ở cho sinh                   viên đang học tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 44 nhập học được ỏ nội trú KTX. Do thời gian kết thúc học kỳ II/2017-2018 là muộn hơn so với các năm học trước (15/7/2018), tuy nhiên thời gian nhập học tân sinh viên khóa 2018 (khóa 44) là khá sớm khoảng 13/8- 15/8/2018. Để thuận tiện trong việc bố trí chỗ ở nội trú, những sinh viên không có nhu cầu ở tiếp học kỳ I/2018- 2019 sẽ không được bố trí chỗ ở trong thời gian học kỳ III/2017- 2018 (hè năm 2018).

- Sinh viên khóa 41, 42, 43 (khóa 2016, 2017, 2018) nếu có nhu cầu tiếp tục ở nội trú trong HKI/2018-2019 phải đăng ký với Nhà trưởng từ ngày 06/06/2018 đến ngày 15/06/2018 để KTX tiện việc sắp xếp và bố trí chỗ ở trong năm học mới. Sinh viên ở và để lại đồ đạc tại phòng cũ và nộp phí 6 tháng cho học kỳ I/2018- 2019.

- Những sinh viên không có nhu cầu ở tiếp học kỳ I/2018-2019 phải chuyển ra ngoài sau khi kết thúc thi học kỳ II/2017-2018 (ngày 15 tháng 7 năm 2018).

Ban Giám Đốc đề nghị các Nhà trưởng, Bảo vệ và Ban Tự Quản KTX phổ biến rộng rãi đến SV nội trú và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này.

                                                                                                    Phó Giám đốc

 

            Nơi nhận:

- Nhà trưởng, Bảo vệ, BTQ SV;

- Toàn thể Sinh viên nội trú;                                                                      ThS. Đỗ Ngọc Côi

- Lưu: Vp KTX                                                                                    

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bảy bốn tám chín

Xem trả lời của bạn !